Officiële website van het Diocesaan Heiligdom ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK, Fontanelle di Montichiari

Stichting Rosa Mystica - Fontanelle

EEN NIEUWE STICHTING VOOR HET BEHEER VAN DE PLAATSEN VAN DEVOTIE IN FONTANELLE

Op 22 januari kwam ten overstaan van een notaris te Bedizzole een einde aan een lang proces, dat in september 2013 in samenwerking met de leden van de Associazione Rosa Mistica Fontanelle werd geëntameerd. Het doel was het opstellen van een nieuwe rechtsvorm, zowel volgens burgerlijk als kerkelijk recht waarbij het nieuwe instituut zowel het roerend als onroerend erfgoed, dat in de afgelopen decennia op de plaatsen van devotie te Fontanelle Montichiari ontstaan zijn, dient te beheren.

In overeenkomst met de aanwijzingen van de Congregatie voor de Doctrine van de Geloofsleer en met het doel een duidelijker verband met de diocesane kerkelijke autoriteit te vormen, werd de burgerlijke vereniging «Associazione Rosa Mistica Fontanelle» ondergebracht in een burgerlijke stichting door aanpassing van de statuten en de bestuursorganen; tegelijkertijd, is middels een bijzonder bisschoppelijk decreet de nieuwe Stichting ook binnen het kerkelijk recht erkend als een Stichting voor Geloof en Devotie onder het toezicht en de zorg van de Bisschop van Brescia. Derhalve zijn alle activa van de vorige associatie overgedragen en toegewezen aan de nieuwe Stichting, die dezelfde naam van de gewezen associatie, t.w. de Stichting Rosa Mystica-Fontanelle, heeft aangenomen.

De doelstellingen en activiteiten van de Stichting, los van het directe beheer van de devotie en de liturgie door een bisschoppelijk gedelegeerde in overeenkomst met de in 2013 goedgekeurde reglement van de Raad van Bestuur, worden als volgt omschreven: in samenwerking met de priesters aan wie de devotie is toevertrouwd, alles voorbereiden wat noodzakelijk is voor het bieden van een waardige opvang van gelovigen die er voor religieuze doeleinden komen; er voor te zorgen dat de uitingen van devotie in een authentieke geest van gebed, opoffering en boetedoening verlopen; het treffen van adequate maatregelen om gedragingen en demonstraties in strijd met de openbare orde en de naleving van de plaats en de bevolking te voorkomen; het voortzetten van de archivering en de studie met betrekking tot de devotionele feiten en getuigenissen die van Fontanelle een plaats van Mariale devotie en gebed hebben gemaakt en nog steeds maken; het erkennen dat alleen de Kerk de exclusieve bevoegdheid heeft een definitieve beslissing hieromtrent te nemen; het zonder enige winst veiligstellen van de huidige kenmerken van de omgeving en bestemming van de plaats “Fontanelle”.

Het benoemen van alle leden van het bestuursorgaan van de Stichting in overeenstemming met de van kracht zijnde statuten, behoort tot de verantwoordelijkheid van de Bisschop van Brescia; de eerste twee mandaten in deze bestuursorganen bestaan uit een gelijke vertegenwoordiging van de leden die in de Raad van Bestuur van de gewezen burgerlijke associatie hebben gediend, als een concreet teken van erkentelijkheid voor het werk dat door velen van hen tijdens hun lange dienst voor Fontanelle di Montichiari is uitgevoerd.

De beweegreden van deze nieuwe en belangrijke stap is het gedeelde verlangen naar duidelijkheid, niet alleen van formeel en juridisch karakter, maar vooral om een helderder inzicht te geven van het vertrouwen en de samenwerking van alle betrokken personen; op deze wijze brengt de dienstverlening aan de gelovigen die in Fontanelle komen, de kenmerken van onze kerkelijke gemeenschap concreet tot uiting.

De Bisschoppelijke Afgevaardigde,
Mgr. Marco Alba

Leden van de RAAD VAN BESTUUR van de
STICHTING Rosa Mystica FONTANELLE

met bisschoppelijke benoeming voor de duur van vijf jaar (2019-2024), in naleving van art. 10 van de Statuten:

De door het Bisdom van Brescia voorgedragen leden:

 1. 1. Mons. MARCO ALBA
  2. Mons. CESARE CANCARINI
  3. Don GIUSEPPE MENSI
  4. Dott. RICCARDO CANIATO

 

De door de Associazione Rosa Mistica Fontanelle voorgedragen leden:

 1. 1. Sig. LEONARDO TANZINI
  2. Sig. GIUSEPPE MAGONI
  3. Sig. ROCCO TONOLI
  4. Sig.ra ROSANNA BRICHETTI

 

VOORZITTER van de RAAD VAN BESTUUR, in naleving van art. 9 van de Statuten:

Sig.ra CUELLI MARIA LUISA