Een speciaal gebed voor
het Uur van Genape 2023

“Ter gelegenheid van het Uur van Genade op 8 december, vragen wij alle gelovigen om in hun gebedsintenties het onderscheidingsvermogen van de Kerk over de Mariale verschijningen in Montichiari, in de laatste fase van het onderzoek, op te nemen.”

Zoals gedetailleerder uiteengezet in het artikel van de Rector, mgr Marco Alba, in het oktobernummer van “La Voce di Rosa Mystica”, heeft het bisdom Brescia in overeenstemming met de Heilige Stoel, de nieuwe fase van studies over de Mariale verschijningen van Montichiari en Fontanelle afgerond.

Op deze weg werden de inhoud van de vermeende verschijningen en de boodschappen die daarop betrekking hadden, diepgaand besproken, te beginnen in 2001 met Mgr. Sanguineti, vervolgens overgenomen door Mgr. Monari in 2013, naderhand ontwikkeld met het rapport van pater Roggio samen met Mgr. Tremolada en uiteindelijk verder verdiept door een internationale theologische commissie bestaande uit zeven theologen en mariologen.

Op 15 september heeft het Bisdom de resultaten van dit tienjarige werk voorgelegd aan het Dicasterie voor de Geloofsleer, dat verantwoordelijk is voor de evaluatie van de resultaten.

MEDEDELINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR PELGRIMS

TIJDSCHEMA VAN HET HEILIGDOM

Het Heiligdom is geopend van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:30. Alleen tijdens deze uren is de dienstverlening en de aanwezigheid van medewerkers gegarandeerd. Op andere uren is, zoals gebruikelijk, het Heiligdom toegankelijk voor bezoek en persoonlijk gebed.
Tijdens de vieringen in het hele heilige gebied van het Heiligdom, inclusief het gebied van het Kruisbeeld en de externe Kapel, wordt de grootste stilte en respect van iedereen vereist; tijdens de vieringen zijn video-opnames, selfies en foto’s verboden.
Alle snij- of potbloemen die als geschenk aan het Heiligdom worden gebracht, mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimten aan de voet van het externe Kruisbeeld worden achtergelaten.

TOEGANG TOT HET BAD

Tenzij anders aangegeven door de bisdommen terzake, is toegang tot het bad vanaf 1 november 2021 elke dag mogelijk van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:30. Tijdens eucharistievieringen of andere liturgieën en ’s nachts blijft het bad gesloten.

Het bad is 10 minuten voor aanvang van elke viering in het Heiligdom gesloten en wordt aan het einde van de vieringen heropend.
U betreedt het bad op blote voeten, in stilte of in stil persoonlijk gebed. Het is altijd VERBODEN om video’s, selfies of foto’s te maken terwijl u zich in het bad bevindt.
Groepen pelgrims of grote gezinnen worden verzocht zich te houden aan de specifieke regels voor toegang tot het bad zoals daar vermeld staat.
Het water kan alleen uit de speciale fonteinen bij de uitgang van het Heiligdom worden gehaald en niet uit het bad of de bron in het Heiligdom.

Belangrijke toelichtingen over de mariale devotie te Fontanelle te Montichiari

VERDER LEZEN

Sinds enige tijd ontvangen wij mededelingen van aan Rosa Mystica toegewijde gelovigen uit verschillende delen van de wereld met betrekking tot disciplinaire maatregelen, opgelegd door bisschoppen ten aanzien van de devotie tot Maria, Rosa Mystica. Wij ontvangen eveneens brieven van bezorgde gelovigen dat dergelijke interventies soms op onnauwkeurige en onvolledige wijze verspreid worden naar andere bisdommen, soms ten koste van de authentieke en waarlijke religieuze intenties waarmee de devotie in Fontanelle wordt ervaren en beoefend.

 Op grond daarvan wilden wij een aantal belangrijke toelichtingen over de erkenning en regulering van de Mariaverering in FONTANELLE te Montichiari verstrekken om twijfels bij de gelovigen weg te nemen en hun harten gerust te stellen. Men dient niet te vergeten dat een groot deel van de informatie die wij hieronder geven sinds lange tijd in vier talen staat geschreven in de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) van de Stichting tot devotie en religie Rosa Mystica Fontanelle. Bovendien verstrekken wij namens de Bisschop van Brescia, exact dezelfde informatie aan alle bisschoppen en lokale klerikale autoriteiten, die ons om een officiële opheldering vragen.

1. Na kennis genomen te hebben van de bijdragen van zijn voorgangers en van de instructies van de Heilige Stoel, alsook van de brief van de Congregatie voor de Geloofsleer op 13 november 2012 met speciale kerkelijke voorschriften, vervat in het gepubliceerde decreet van 15 juli 2013, heeft de Bisschop van Brescia in overeenstemming daarmee de Mariale devotie in Fontanelle gereguleerd om doelmatige bijstand te verlenen aan de pelgrims die uit verschillende delen van Italië en het buitenland naar deze plek komen om te bidden. De devotie werd veroorloofd en gereguleerd door Bisschop Giulio Sanguineti met een eerdere voorschrift van 2001 na enkele beperkende interventies zowel van Bisschop Foresti in 1984 en in 1997 als ook van Bisschop Morstabilini in 1968.

 

2. Volgens de indicaties van de huidige kerkelijke VOORSCHRIFTEN, worden tegenwoordig zowel Mariale devotie als doopceremonies in Fontanelle bevorderd onder direct toezicht van de diocesane Bisschop, zonder verwijzingen naar verschijningen, boodschappen of andere verschijnselen van veronderstelde bovennatuurlijke aard in verband met de persoon van Pierina Gilli. We brengen in herinnering dat de Kerk voor de vermeende verschijningen of andere buitengewone verschijnselen in Fontanelle de formule “non constat de supernaturalitate” hanteert, d.w.z.: “de bovennatuurlijkheid staat tot op heden nog niet vast”, een uitspraak van voorzichtigheid in afwachting van verder onderzoek over het fenomeen en de twijfels die door de complexiteit ervan zijn ontstaan.

3. Zoals kan worden afgeleid uit de kerkelijke voorschriften, eist de Bisschop van Brescia niet – noch zijn voorlopers in het verleden – dat de gelovigen beelden, votiefplaatjes, geschilderde afbeeldingen of altaren van Maria Rosa Mystica dienen te verwijderen, noch in Fontanelle, in parochiekerken of in privékapellen. Het beeld van Maria met de drie rozen, dat, naar ons beste weten, niet in het bisdom of in Italië bestond vóór de gebeurtenissen van Montichiari, is nu wijdverspreid en wordt over de hele wereld vereerd. In Fontanelle en in de parochie van Montichiari staat het beeld van Maria Rosa Mystica sinds vele jaren. Bovendien wordt in de devotie de Loretaanse titel “Rosa Mystica” vereerd zoals ook de devotionele betekenis van de “Drie Rozen”, die verwijzen naar “gebed – boete – offer”, die de drie traditionele coördinaten van de christelijke spiritualiteit vertegenwoordigen.

4. Het is ook de taak van de Stichting van Devotie en Religie Rosa Mystica Fontanelle, opgericht door de bisschop van Brescia in 2014, vooral in het licht van de vele vruchten van bekering en van de geestelijke en lichamelijke genezingen die voortdurend aan ons gemeld worden, om door te gaan met een serieuze studie en een grondig onderzoek over de gebeurtenissen in de parochie van Montichiari en in Fontanelle als ook over de documentatie met betrekking tot de historische en spirituele gebeurtenissen van Pierina Gilli, de vermeende zieneres die in 1991 overleed en het onderwerp was van een bisschoppelijk onderzoek in 1947-1948.

Deze ingewikkelde en vernieuwde fase van de studie wordt momenteel uitgevoerd in het bisdom van Brescia, in nauw overleg en met een expliciete toewijzing van de Congregatie voor de Geloofsleer. Onlangs werd een belangrijk integraal onderdeel van het onderzoeksmateriaal verstrekt dat nu in het bezit is van bovengenoemde congregatie; dit materiaal had de Pauselijke rechtbank nog niet eerder ter beschikking.

Tegelijkertijd werd door middel van een onafhankelijk initiatief van de Culturele Vereniging van Onderzoek en Studie te Milaan (Ares), gegevens van de dagboeken van de vermeende zieneres gepubliceerd, vergezeld van andere historisch belangrijke bronnen en gezaghebbende adviezen, met inbegrip van het postume oordeel van de bijbelexpert, Mgr. Enrico Galbiati en marioloog, Pr. Stefano De Fiores.

Deze waardevolle bijdragen kunnen een nuttige verrijking vormen die licht werpen op de historische oorsprong en bronnen van een zo grote Mariale verering en toewijding, die sinds heel lang de bisschoppelijke en nationale grenzen overschrijden.